if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
CLOSE

НАШИ ПРОИЗВОДИ

Top Pi

Top Pi

Top Pi (тип на Пиетрен) е нерез чие потомство се одликува со висок % на месо во трупот.

Top Pi гоениците:

  • имаат висока вредност на трупот,
  • имаат тенка грбна сланина и големо филе,
  • имаат висок дневен прираст,
  • се стрес негативни (PSS слободни) и
  • се со атрактивна конформација на трупот.