if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
CLOSE

ПОВЕЌЕ ЗА НАС

ИЗБАЛАНСИРАНО ОДГЛЕДУВАЊЕ

Topigs Norsvin верува во одржливоста. Тоа значи дека Topigs Norsvin животните се силни и даваат силно потомство.Ние ја земаме во обзир биологијата на свињите. Дефинираме балансирано одгледување и напреден софистициран пристап во одгледувањето кое резултира во свињи способни за ефикасно и здраво производство без разлика на условите кои постојат на фармата.

Преживување на прасињата

Високата стапка на преживување на прасињата е пример за балансирано  одгледување. Покрај успешниот развој и многубројни легла Topigs Norsvin  исто така одгледува витални свињи со добри мајчински карактеристики.  Во тек на последните години бројот на прасиња по легло константно се зголемува без тоа да влијае на стапката на смртност. Не само што одгледувањето го прави многу ефикасно, туку и иги смалува трошоците за работна сила и ветеринари и придонесува за подобрена здравствена состојба на животните.